НАЧАЛО

ПРОЕКТ:

Според OECD 2014, в Европейския съюз са необходими  приблизително 4 милиона работни места, за да се достигнат предкризините нива на заетост.

Съгласно  целта на „Европа 2020“ се изисква 75 % от населението на възраст 15-64  години да бъдат заети.  На ниво европейски съюз около 47 % от хората с увреждания са заети, в сравнение със 72 % от хората без увреждания. Националните нива на заетост на хората с увреждания през 2011 година в партньорските страни са: България – 30,70 %, Полша – 33,90 %, Испания – 44,30 % и Италия – 45,60 %. Според проучване на СЗО от 2011 година заетостта на хората с увреждания се разичава по пол, подобно на тенденциите в цялостната заетост.  Степента на заетост на жените с увреждания в OECD държавите е само 19,6%.

Подкрепената заетост е един от стълбовете на политиката на ЕС за неизключване и нейната стратегия за хората с увреждания 2010-20120 има за цел отстраняване на бариерите, предотвратяване на дискриминацията и овластяване на хората с увреждания да да се възползват напълно от своите права и участие в обществото на равно с останалите. Подкрепената заетост се определя като система, която подкрепя хората с увреждания или други групи в неравностойно положение, за получаване и поддържане на платена заетост на отворения пазар на труда.  Нейната практика, базирана на доказателства, се основава на ценностния подход, съчетаващ процедурите и практиките, фокусирани върху личността и работодателя, в съответствие с персонализирана схема на процесите, която може да бъде адаптирана въз основа на нуждите на участващите страни. Независимо от своята значимост, повечето доставчици на подкрепена заетост все още не могат да разчитат на сертифицирани програми за обучение и последващи обучения, насочени към прагматични начини за справяне и навигация в бързо променящите се контексти на европейските пазари на труда и професионалното развитие.

Въпреки приемането на регламенти и мерки, насочени към повишаване на равнопоставеността на хората с интелектуални затруднения, България и Полша все още не разполагат с ефективни и работещи програми за подпомагане на заетостта и за брокерски услуги за търсещите работа лица с увреждания. Намирането на работа е голямо предизвикателство, особено за младите хора с интелектуални затруднения. Социалната стигма все още е широко разпространена и е основната причина за изолацията и нарушаването на техните основни човешки права, включително правото на труд. В България хората с интелектуални затруднения все още се възприемат като неспособни да водят “нормален” живот и нямат нищо общо с обществото като цяло. Представителите на тази група често прекарват времето си сами или в близките си семейства, без никаква значима заетост, пълноценни социални контакти или избор по отношение на развитието на техния потенциал. В Италия няма налични национални програми за подпомагане на заетостта. Съществуват обаче много инициативи, които могат да бъдат свързани с определението за “Подкрепена заетост”, насочени към увеличаване на възможността хората с увреждания да получат работа на отворения пазар на труда. В Испания има общо между 200 и 300 доставчици на подкрепена заетост; услугите се предоставят главно от частни доставчици на услуги. Натоварването на трудовите консултанти варира в зависимост от целевата група, от три (лица с церебрална парализа, психични проблеми или умствени увреждания) до 8-12 (физически или сензорни увреждания) или 15 за други целеви групи.

Специалистите по подкрепена заетост, работещи в партньорските институции, посочват значението на контекста на неформалното учене като значително по-важно за развитието и придобиването на компетентности от контекста на формалното учене. В контекста на неформалното учене ценността на собствената професионална практика в сегашната област на практиката беше оценена с най-голямо значение, което показва ролята  на формиращото въвеждане на ново практикуващи в тази област, в смисъл на “учене чрез правене” или    “рефлективна практика”.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

  1. разширяване на знанията за социално-професионалното функциониране на хората с увреждания,
  2. изучаване на ефективния и доказан метод за професионално активиране на хората с увреждания – подкрепена заетост
  3. актуализиране на уменията и квалификацията на специалистите по подкрепена заетост в страните партньори, обмен на най-добри практики между специалистите по подкрепена заетост,
  4. Изразяване на становища на специалистите по подкрепена заетост относно функционирането на системата за социално-професионално активиране на хората с увреждания в партньорските държави.

Като страничен продукт проектът ще донесе предимство не само по отношение  на ПОО, но съсредоточавайки се  върху фундаменталната заетост, ще донесе предимство за лице с увреждания, включено или желаещо да бъде включено в ПОО.

frascoНАЧАЛО