РЕЗУЛТАТИ

  • Платформа с проектна информация на езиците на партньорите
  • Сборник с най-добри практики в процеса на подкрепена заетост, подбрани във всички партньорски държави
  • Четири лице в лице обучения на персонал във всяка една от страните партньори върху всичките 5 етапа на подкрепената заетост, адресирани към специалисти по подкрепена заетост и потенциални специалисти по подкрепена заетост,  за да наблюдават условията на работното място на специалисти по подкрепена заетост в страните партньори

Обучения

Краткоспочните съвместни обучения на персонал, организирани в рамките на проекта, са от изключително значение за подобряване качеството и Европейската ценност на методологията и постигнатите резултати и продукти, както и да да се увеличи въздействието на обучението  върху участниците в планираните дейности по проекта.

Този проект предвижда 4 обучения на персонал, по едно във всяка партньорска страна. Участници: 4 специалисти по подкрепена заетост от страна на всеки партньор ще вземат участие в краткосрочно обучение / 7 дневни, вклюмително дните за пътуване/. Мобилността, свързана с обучение, ще позволи на участниците да споделят националните достижения и добри практики в подкрепената заетост и съвместно да разработят методологията, използвана в проекта. Участниците ще съгласуват съдържанието, структурата и индекса на всеки един етап на подкрепената заетост.  Специалисти по подкрепена заетост от различни страни ще споделят опита си от първа ръка, за да улеснят разработването на програма за обучение. Всяко съвместно обучение на персонал ще има програма, работни семинари, учебни посещения и срещи с местни специалисти по подкрепена заетост, с НПО, работещи с хора с увреждания в страната домакин.  Всяко едно обучение ще се концентрира върху различен етап подкрепена заетост, както е описано по-долу.

Специалистите по подкрепена заетост са изключително важни в концепцията за подкрепената заетост. С разпространяване на този метод на осгуряване работа на хора с увреждания, специалист по подкрепена заетост става истинска професия на пазара на труда. За съжаление, това все още не е въведено в класификацията на професиите и специалностите в някои партньорски страни. В допълнение, в системата на образование в партньорските страни няма училища и колежи, подготвящи учащите за тази професия.

Следователно е важно за обучителите да придобият нови квалификации чрез участие в обучение, включващо развитието на  умения, които са от съществено значение за ефективното представяне. По-специално това са например умението да се установява и поддържа контакт, изграждането на личностен обучител също се улеснява и от присъствието на наставник, например друг работещ обучител, който/която посредством своите умения и опит подкрепя обучителя при навлизане в неговите/нейните задължения и след това в търсенето на нови идеи и решения. Еднакво важно за развитието на наставнически умения е организирането  на групови срещи, предлагане на възможност за обмяна на опит между обучители, работещи в сродна среда с хора с увреждания, но в други места, като окръг, регион или провинция, дори друга държава.

Благодарение сътрудничеството с партньорски организации, дейни в областта на професионалното активиране,  хората с интелектуални затруднения ще могат да въведат световни стандарти за подпомагане на заетостта, като използват опита на международни експерти, да адаптират  модела на подкрепена заетост към нуждите и правните регулации на пазара на труда в Полша и да създадат свои стандарти за подкрепа на хората с увреждания.

Ролята на обучителя съвместява компетентностите и  функциите на  професионалния учител, кариерния консултант, трудовия агент, професионалния инструктор, социалния работни, терапевта или  подкрепящ човек. Втората област е работното място, където специалиста по подкрепена заетост работи съвместно с работодателя и колеги на лицето с увреждания. Третата област е най-близката заобикаляща среда /включително семейството/ на лицето с увреждане. Ширикият спектър от ангажименти на специалистите по подкрепена заетост налага непрекъснато повишаване на квалификацията, компетенциите и знанията им.

frascoРЕЗУЛТАТИ