Rezultaty

  • Platforma z informacjami o projekcie w językach partnerów
  • Kompendium najlepszych praktyk w procesie ZW zebrane we wszystkich krajach partnerskich
  • Cztery bezpośrednie szkolenia personelu w każdym kraju partnerskim na wszystkich 5 etapach ZW skierowanych do trenerów pracy i potencjalnych trenerów pracy w celu obserwacji ich pracy  w krajach partnerskich

LTTA

Krótkoterminowe wspólne szkolenia dla pracowników organizowane w ramach projektu mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości i europejskiej wartości metodologii oraz wyników, które mają zostać opracowane, a także dla zwiększenia wpływu na uczenie się uczestników działań zaplanowanych w ramach projektu

W ramach tego projektu przewidziano cztery szkolenia dla pracowników, po jednym w każdym kraju partnerskim. Uczestnicy: 4 trenerzy pracy z  każdego kraju będą uczestniczyć w krótkoterminowych (7 dni w tym podróż) szkoleniach. Mobilność szkoleniowa pozwoli uczestnikom na dzielenie się krajowymi podejściami i dobrymi praktykami w zatrudnieniu wspomaganym oraz wspólnie opracuje metodologię, która będzie stosowana w projekcie. Uczestnicy uzgodnią również treść, strukturę i indeks dla każdego etapu zatrudnienia wspomaganego. Trenerzy – specjaliści ds. Zatrudnienia z różnych krajów podzielą się swoimi doświadczeniami z pierwszej ręki, aby ułatwić rozwój programu szkoleniowego. Każde wspólne spotkanie szkoleniowe personelu będzie miało program szkoleniowy, warsztaty, wizyty studyjne i spotkania z lokalnymi trenerami pracy, organizacjami pozarządowymi pracującymi z osobami niepełnosprawnymi z kraju przyjmującego. Każda LTTA skoncentruje się na różnych etapach zatrudnienia wspomaganego, jak opisano poniżej.

Trenerzy pracy są niezwykle ważni w koncepcji zatrudnienia wspieranego. Wraz z rozprzestrzenianiem się tej metody zatrudniania osób niepełnosprawnych, trenerzy pracy stają się wyraźnym zawodem na rynku pracy. Niestety obecnie nie ma jeszcze w niektórych krajach partnerskich klasyfikacji zawodów i specjalności. Ponadto w systemie edukacji w krajach partnerskich nie ma szkół przygotowujących  do tego zawodu.

Dlatego ważne jest, aby trenerzy nabyli nowe kwalifikacje  poprzez udział w szkoleniach, które obejmują rozwój umiejętności miękkich, które są niezbędne do skutecznego działania. W szczególności są to na przykład umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów, rozwój osobisty trenera ułatwia także obecność mentora, np. Innego trenera pracy, który dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu wspiera trenera w podejmowaniu swoich obowiązków, a następnie poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań. Równie ważne dla rozwoju umiejętności coachingowych jest organizowanie spotkań grupowych, dających możliwość wymiany doświadczeń między trenerami, którzy pracują w podobnych środowiskach, z osobami niepełnosprawnymi, ale w innych obszarach, takich jak powiat, region lub prowincja, a nawet inny kraj.

Dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi aktywnymi w zakresie aktywizacji zawodowej osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą mogły wprowadzać ogólnoświatowe standardy zatrudnienia wspieranego, korzystając z doświadczeń międzynarodowych ekspertów i dostosowywać model zatrudnienia wspomaganego do potrzeb i regulacji prawnych polskiego rynku pracy i stworzyć własne standardy wspierania osób niepełnosprawnych.

Rola trenera łączy kompetencje i funkcje nauczyciela zawodu, doradcy zawodowego, konsultanta, agenta pracy, instruktora zawodowego, pracownika socjalnego, terapeuty i osoby wspierającej. Trener pracy działa w trzech obszarach. Najważniejszym obszarem jest bezpośrednie wsparcie dla osoby niepełnosprawnej. Drugim obszarem jest środowisko pracy, w którym trener pracy  działa równolegle z pracodawcą i współpracownikami osoby niepełnosprawnej. Trzeci obszar to najbliższe sąsiedztwo (w tym rodzina) osoby niepełnosprawnej. Szeroki zakres obowiązków trenerów pracy wymaga stałego podnoszenia ich kwalifikacji, kompetencji i wiedzy.

frascoRezultaty